````````````  ```````               
         `-:+o+:.`           yddddddddddd` oddddddd- :dhys+/-`         
       `:ohdho-              yddddddddddd` oddddddd- /ddddddddho/.       
     `/yddds:               ````````````  oddddddd- :ddddddddddddy/`     
    .odddds.                        oddddddd- :ddddddddddddddds-    
   `oddddh-      :yyyo  syyy- -yyys  oyyy: .yyyy` oddddddd- :ddddddddddddddddds.   
   -hddddy`      /dddy  dddd: :dddh  yddd/ -dddd` oddddddd- -ydddddddddddddddddh:   
  -dddddh`       /dddy  dddd: :dddh  yddd/ -dddd` oddddddd-  `-/shdddddddddddddd+  
  .dddddd:       /dddy  dddd: :dddh  yddd/ -dddd` oddddddd-     -+hdddddddddddd/  
  sdddddd`       /dddy  dddd: :dddh  yddd/ -dddd` oddddddd-      :sddddddddddh` 
 `ddddddd-       /dddy  dddd: :dddh  yddd/ -dddd` oddddddd-       -yddddddddd/ 
 :ddddddds       /dddy  dddd: :dddh  yddd/ -dddd` oddddddd-        odddddddds 
 /dddddddd+       /dddy  dddd: :dddh  yddd/ -dddd` oddddddd-         oddddddds 
 -dddddddddo`      /dddy  dddd: :dddh  yddd/ -dddd` oddddddd-         `hdddddd+ 
  hdddddddddd/`     /dddy  dddd: :dddh  yddd/ -dddd` oddddddd-         ydddddd. 
  /ddddddddddddo-    /dddy  dddd: :dddh  yddd/ -dddd` oddddddd-         hdddddo  
  odddddddddddddho:`  /dddy  dddd: :dddh  yddd/ -dddd` oddddddd-         :dddddy`  
   oddddddddddddddddhs/odddy  dddd: :dddh  yddd/ -dddd` oddddddd-        .hddddy`  
   :hdddddddddddddddddddddy  dddd: :dddh  yddd/ -dddd` oddddddd-        -hddddo`   
    `+ddddddddddddddddddddy  dddd: :dddh  yddd/ -dddd` oddddddd-       `odddds-    
     `/ydddddddddddddddddy  dddd: :dddh  yddd/ -dddd` oddddddd-      .ohddho-     
      ./yddddddddddddddy  dddd: :dddh  yddd/ -dddd` oddddddd-    `/sddho:`      
        -/oydddddddddy  dddd: :dddh  yddd/ -dddd` oddddddd-   -/sys+:`        
           `-://////  ////. .+++/  :///- `////  -///////`  .--`           
                                                  
             -yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/             
             :dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd+             
             :dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd+             
             :dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd+             
             `................................................`             
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ گروه آموزشي داتيس ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ http://datissoftware.ir ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆
✚Product Name: آموزش رايگان فریم‌ورک لاراول
✚Download Link - Part 1: دانلود بخش اول
✚Download Link - Part 2: دانلود بخش دوم
✚Download Link - Part 3: دانلود بخش سوم
✚Download Link - Part 4: دانلود بخش چهارم
✚Password: softsara.ir
❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆